Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform van Listen & Learn. Listen & Learn adviseert je deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

 

Artikel 1. Definities

Content: alle informatie die door Listen & Learn zelf op het Platform is geplaatst, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Listen & Learn.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform: het platform dat via de website en onderliggende pagina’s bereikbaar is via www.listenlearn.nl en dat aan jou de mogelijkheid biedt om, al dan niet tegen betaling, podcasts te luisteren.

Membership: een individuele sectie die door jou wordt gecreëerd en beheerd, welke door Listen & Learn aan Member ter beschikking wordt gesteld met als doel het Platform te kunnen gebruiken.

Member: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Listen & Learn door middel van een Membership een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van het Platform.

Studiemateriaal: alle informatie op het Platform die, al dan niet tegen betaling, wordt aangeboden.

Listen & Learn: Listen & Learn, onderdeel van Ventidue Producties, gevestigd op Europalaan 400 – verdieping zes – kamer 1/zuid, 13526 KS te Utrecht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van het Platform maakt.

2.2 Listen & Learn is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van het Platform onder jouw aandacht gebracht. Indien je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om het Platform niet meer te gebruiken en je Membership te verwijderen.

 

Artikel 3. Membership

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Platform, moet je een Membership aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Je staat er jegens Listen & Learn voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Membership verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet je tevens een wachtwoord en Membersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Membership.

3.2 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Membership. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent en/of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Membership.

3.3 Je bent als Member van het Platform zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform.

3.4 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement.

3.5 Je bent als Member van het Platform zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en Membersnaam combinatie. Je mag je Membernaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot jouw Membership. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw Membersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Listen & Learn mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Membersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een Membersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Listen & Learn laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6 Listen & Learn is te allen tijde gerechtigd het Platform te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het Platform niet meer te gebruiken en je Membership te verwijderen.

3.7 Listen & Learn behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of Membernaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

3.8 Listen & Learn is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden.

3.9 Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een Membership, aan Listen & Learn automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde gegevens uit het Membership, zoals de Membersnaam en Membershipfoto, in het kader van het aanbieden van het Platform te verveelvoudigen en openbaar te maken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat je je Membership van het Platform verwijdert.

Artikel 4. Verplichtingen van Listen & Learn en jou

4.1 Listen & Learn biedt een platform waarop je gebruikt kunt maken van Studiemateriaal, veelal educatieve podcasts. Listen & Learn zal zich te allen tijde inspannen om:

  1. het Platform zo veel mogelijk bereikbaar en zonder fouten te houden;
  2. de mogelijkheid te bieden om educatieve podcasts te beluisteren;
  3. ervoor te zorgen dat het Studiemateriaal op het Platform te beluisteren is;
  4. ervoor te zorgen dat het Studiemateriaal op het Platform in een gangbaar format is;
  5. ervoor te zorgen dat betalingstransacties via het Platform goed verlopen.

Indien je Studiemateriaal niet kunt luisteren kun je je tot Listen & Learn richten. Listen & Learn zal zich inspannen de benoemde gebreken te verhelpen. Indien blijkt dat je niet of niet volledig kennis kunt nemen van het Studiemateriaal en dit aantoonbaar aan een gebrek in het Platform te wijten is, zal Listen & Learn een korting van maximaal 25% bieden op de volgende afschrijving en er zorg voor dragen dat je alsnog toegang krijgt tot het Studiemateriaal. 

4.2 Je aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. Dit betekent, onder meer, dat Listen & Learn niet kan garanderen dat het Platform altijd bereikbaar zal zijn en/of altijd goed zal werken (zie ook artikel 9)

Artikel 5. Prijzen en Betalingen

5.1 Bij de maandelijkse betalingen wordt de rekening van Member eens in de dertig (30) dagen belast met de volgens het huidige Membership aangegeven kosten. Dit wordt gerekend vanaf de datum waarop de Member een abonnement activeert, tenzij het abonnement vóór die tijd door Member is beëindigd.

 5.2 Prijzen worden weergegeven op de website van Listen & Learn. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via iDeal of andere betaalwijze (inclusief maar niet gelimiteerd tot in-app betalingen) waarover Listen & Learn de Member op elk gewenst moment informeert.

 5.3 Prijzen kunnen variëren. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert Listen & Learn dit op de website van Listen & Learn in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen Member en de betreffende provider.

 5.4 De prijs van het Membership kan aangepast worden door Listen & Learn tijdens de looptijd van het Membership. Ook kan de invulling van de dienst waarvoor de prijs betaald wordt veranderen tijdens de looptijd van het Membership.

5.5. Als Member in gebreke blijft met betalen behoudt Listen & Learn zich het recht voor om Member toegang tot de Service te beëindigen. Als dit gebeurt, stuurt Listen & Learn een mail met de mogelijkheden.

5.6 Bij het inwisselen van een coupon met betrekking tot de eerste maand, geldt eenmaal het kortingsbedrag. Vervolgens volgt de procedure zoals in Artikel 5.1 beschreven. 

Artikel 6. Annulering tijdens de bedenktijd

6.1.Wanneer Member zich aanmeldt als Member van de Service, heeft Member recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen in overeenstemming met de Nederlandse wet met betrekking tot overeenkomsten op afstand. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de overeenkomst met Listen & Learn tot stand is gekomen.

6.2 Als Member de Service wilt annuleren tijdens de bedenktijd, raden wij Member aan om ons hiervan op de hoogte te stellen via het formulier op www.listenlearn.nl of het herroepingsformulier van de Nederlandse Consumentenautoriteit (de ACM) op www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping- 2014.pdf en dit formulier te verzenden vanaf het Member-mailadres dat is geregistreerd voor Member account, of op andere wijze aan Listen & Learn te laten weten dat Member binnen de bedenktijd van Member aankoop wilt afzien.

6.3 Als Member rekening ten onrechte is belast, ontvangt Member het in rekening gebrachte bedrag binnen veertien (14) dagen terug.

 

Artikel 7. Beschikbaarheid Platform

7.1 Listen & Learn is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

7.2 Listen & Learn is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te brengen.

7.3 Listen & Learn garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in het Platform kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Listen & Learn is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content, met uitzondering van het Studiemateriaal, berusten bij Listen & Learn en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Listen & Learn aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en te deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

8.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Listen & Learn zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Listen & Learn Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

8.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Listen & Learn substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

8.6 Het auteursrecht van het Platform is eigendom van Listen & Learn of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago’s.

8.7 Tenzij Listen & Learn schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geeft mag geen enkel element van het Platform of de bijbehorende Inhoud worden gebruikt, gedownload of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de dienst die aan Member onder deze Voorwaarden wordt geleverd.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Listen & Learn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Service dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel en/of elders in de Gebruiksvoorwaarden bepaald.

9.2 Listen & Learn is geen vervanging van het studieboek. Listen & Learn is niet aansprakelijk voor het door Member behaalde cijfer.

9.3 Indien Listen & Learn jegens jou aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Listen & Learn in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Listen & Learn om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 11.3, 11.4 en 11.5.

9.4 Listen & Learn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Listen & Learn toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de EUR 500,–. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • materiële schade aan zaken;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

9.6 Iedere aansprakelijkheid van Listen & Learn anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4.

9.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Listen & Learn beoogt niet de aansprakelijkheid van Listen & Learn voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Listen & Learn (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen jou en Listen & Learn, indien sprake is van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van het Platform cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Listen & Learn, tekortkomingen van door Listen & Learn ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 11. Beëindiging

11.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te staken en je Membership te beëindigen/verwijderen.

11.2 Listen & Learn heeft het recht om jouw gebruik van het Platform te blokkeren, je af te sluiten en/of je Membership te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikelen 3.3, 3.4, 3 en 5.7.

11.3 Indien Membership beëindigd is, word je Membership voor 10 weken geblokkeerd. Op het Platform wordt 10 weken aangegeven als één studiesemester.

 

Artikel 12. Rechtskeuze en jurisdictie

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

 

Artikel 13. Varia

13.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Listen & Learn zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

13.2 Listen & Learn mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en je Membership te beëindigen en/of te verwijderen.